Mittstråket.se

Mittbanan och Meråkerbanan är järnvägen från Sundsvall till Trondheim och ingår i Mittstråket. Järnvägen är till mesta del enkelspårig och har en väl utvecklad persontrafik med både regional och fjärrtågstrafik dagtid samt upphandlad nattågstrafik. Godstrafiken är mindre utvecklad men har goda möjligheter att utvecklas nu när gränspassagen till Norge säkrats upp med ny bro över Stora Helvetet.

I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland. Projektet samlar investeringar och utredningar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen längs Mittstråket som inkluderar Mittbanan och E14 från Sundsvall till norska gränsen.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden.

Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom rubrikerna nedan:

Kortare restid och ökad kapacitet för gods

Målbilder vi arbetar för: Sundsvall – Östersund 2 timmar med tåg. Möjlig kapacitet för godstransporter på järnväg ökar med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2030.

Förbättrad trafiksäkerhet

Projektets investeringar förbättrar säkerheten för resenärer och trafikanter och bidrar till att uppfylla nollvisionen.

Ökad samverkan

Vi arbetar för en gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling. En accepterad och förankrad vision för Mittstråkets utveckling, att en strategi för prioriteringar i Mittstråket är framtagen, att Mittstråket är ett synliggjort insatsområde i nationella, nordiska och europeiska utvecklingsplaner.

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X