Fullspäckat program, betydelsefulla möten och glädjande nyheter på Järnvägsforum Norr 2023

Över 200 personer samlades den 30–31 mars i Luleå för att delta i Sveriges viktigaste järnvägskonferens, Järnvägsforum Norr. De tyngsta makthavarna i Sverige och EU inom infrastrukturpolitiken var på plats tillsammans med näringslivsaktörer, tågoperatörer och andra nyckelaktörer. Det mest återkommande under forumet var ”Sense of urgency”. Det är här och nu förändringen behövs, både ur ett klimatomställningsperspektiv, men också ur ett militärstrategiskt perspektiv. Det kräver att man vågar tänka nytt, och agerar snabbt. Utöver vassa analyser från scenen fylldes dagarna av intressanta studiebesök, en oförglömlig middag på isen och glädjande nyheter från regeringen.

Goda nyheter från ministern

På torsdagskvällen släppte Dagens Industri nyheten att regeringen fattat beslut om att påskynda viktiga investeringar i norr: ”Regeringen vill se ett snabbspår för viktiga tågsatsningar i norr. Högt upp på dagordningen står en upprustning av Malmbanan och en snabbare utbyggnad av Norrbotniabanan”. Det var glada miner som mötte infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson när han kom till Järnvägsforum Norr på fredagsmorgonen.

Andreas Carlson berättade att Trafikverket nu fått i uppgift att undersöka vilka möjligheter som finns till medfinansiering och genom förskottering skynda på ett genomförande av dessa viktiga investeringar, något som togs emot mycket positivt.

– Regeringen ser stora möjligheter för norra Sverige att bli en motor för gröna innovationer och när nya hållbara industrier etablerar sig kan denna del av landet bli ledande i den globala klimatomställningen. Det finns därför ett behov av att få en lägesuppdatering för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som kan vara till gagn för utvecklingen i norr och samtidigt analysera om några av åtgärderna går att tidigarelägga, sa Andreas Carlson.

Bild på Pat Cox
Bild på Lina Håkansdotter

”A Sense of Urgency” genomsyrade årets Järnvägsforum Norr

Temat för årets Järnvägsforum Norr var självfallet den gröna omställningen i norr, och de snabbt växande behoven av en kapacitetsstark och välfungerande infrastruktur. Men också hur det nya världsläget påverkar Sveriges infrastrukturpolitik.

Samtliga partier hade ledande politiker från Riksdagens trafikutskott på plats som alla gav sin syn på den förestående utvecklingen och investeringsbehoven.

Flera talare pekade på att vi nu befinner oss i en föränderlig tid, där vi faktiskt inte har tid att vänta. Företagen så som LKAB, H2 Green Steel, Green Cargo och Real Rail  – men också Norrbottens Handelskammare och Svenskt Näringsliv – belyste behovet av att påskynda viktiga infrastrukturinvesteringar för att möta de behov som nu skapas genom den gröna omställningen.

Det samlade budskapet från Järnvägsforum Norr var att vi måste jobba snabbare, smartare och smidigare. Pat Cox, EU:s samordnare för den europeiska transportkorridoren genom Sverige, sammanfattade det i What ever it takes och Why not.Fritt översatt: Vi måste göra det som krävs för att säkra infrastrukturen till den gröna omställningen i tid och vi måste tänka i nya banor.

Bild på Nils Paul

Skenande byggkostnader måste bromsas och byggtakten öka!

Nils Paul, ansvarig för infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv visade på att de snabbt ökande kostnaderna för att bygga infrastruktur leder till svårigheter och osäkerheter. Byggindex har ökat med 16 procent det senaste året. Det krävs därför åtgärder för att minska byggkostnaderna om den nödvändiga infrastrukturen ska kunna byggas, bland annat krävs nya upphandlingsmetoder. Samtidigt lyfte han fram att tidtabellen för klimatomställningen är snabbare än planprocessen.

Det är bråttom. Otto Nilsson, VD Inlandsbanan, betonade personalens engagemang och kreativitet som framgångsfaktorer för minskade kostnader. Catharina Elmsäter Svärd, VD Byggföretagen, visade på dilemmat att byggbranschen, trots en akut lågkonjunktur, har svårt att rekrytera kvalificerad personal. Hon och Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, jobbar nu tillsammans för att säkra utbildningen av personal till anläggningsbranschen.

Åsa Ågren Wikström, regionpolitiker från Region Västerbotten och medlem i Botniska korridorens styrgrupp krävde förändringar i den nationella infrastrukturplaneringen. ”Sluta dutta och bygg klart”. Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare kallade Malmbanan för Sveriges Suezkanal, eftersom störningar på Malmbanan får så stora konsekvenser för det svenska näringslivet. Hon fick medhåll från många av de andra talarna, även om det framfördes att Öresundsbron kunde ses som Sveriges andra ”Suezkanal”.

Bild på Per Wikblad
Bild på Jonas Andersson

Järnvägens betydelse stärks i orostider

Järnvägens stora betydelse för Sveriges och norra Europas säkerhetspolitik lyftes tydligt fram under Järnvägsforum Norr. Kriget i Ukraina har dramatiskt försämrat säkerhetsläget i Europa och det kommande svenska medlemskapet i NATO ställer helt nya krav på Sverige.

Det behövs bättre vägar och järnvägar mellan söder och norr, men också mellan väst och öst. Det krävs också att infrastrukturen är robust så att den lätt kan lagas och att det inte går att slå ut den med en enkel cyberattack.

Överstelöjtnant Per Wikblad visade på erfarenheterna från Ukraina, där värdet av att hålla i gång infrastrukturen syns tydligt. Han påpekade också vikten av samverkan med andra länder. Samverkan med Finland har en särställning men NATO-medlemskapet innebär också stora förändringar. Det kommer att finnas gemensamma försvarsplaner. Det kommer att förvaras försvarsmateriel i Sverige som inte bara är svenskt. Sverige ligger där det ligger och kommer att vara ett transitland om det blir ett krig i vår del av Europa. Transporterna är därmed viktiga. I norr är infrastrukturen begränsad, vilket är ett problem. Vi måste ha en robust infrastruktur.

Jonas Andersson (S), regionråd i Jämtland, lyfte behovet av att infrastrukturen fungerar och att både den civila och den militära användningen säkras, det som kallas Dual use. Pat Cox, samordnare för EU:s transportkorridor genom Sverige, lyfte EU:s arbete med militär mobilitet. Erik Bergkvist (S) från EU-parlamentet antydde att nya medel skulle kunna frigöras för den militära mobiliteten. Men i slutändan måste Sverige ta huvudansvaret för vår infrastruktur.

Krig är förskräckligt och krig utan fungerande infrastruktur är ännu värre. Konferensen visade på hur viktigt det är att snabbt bygga upp en bättre och robustare infrastruktur i norra Sverige. För oss i norr, för oss i Sverige, men också för oss i Europa.

Bild på Linda Thulin med flera på scenen

Ökat samarbete – nyckel till framgång

Järnvägsforum Norr präglades av glädje, engagemang och ett ”jävlar anamma” som känns befriande. Det handlade inte i huvudsak om vad som ska göras, utan det fanns en stor samstämmighet om att det istället ska handla om hur man kan göra det snabbare, smartare och smidigare. Nyckelbudskapen var: Smidigare samarbete mellan det offentliga och näringslivet, behoven av nya arbetssätt och framför allt brådskan med att se till att järnvägssystemet i norra Sverige klarar behoven när de stora industrisatsningarna snart börjar leda till storskalig produktion.

Den förre statsministern Stefan Löfven (S) belyste vikten av den gröna omställningen. Tre framgångsfaktorer som lyftes särskilt var insikten om att omställningen behövs, men också att det ger nya jobb, samt behovet av samarbete och behovet av investeringar.

Bild på Stefan Löfven
Bild på panel

Enat näringsliv – ”Vi behöver investeringarna nu!”

Lina Håkansdotter, Global head of sustainability and corporate affairs på H2 Green Steel och Niklas Johansson, kommunikationsdirektör på LKAB, framhöll vikten av bättre järnvägar och tryckte på att det måste jobbas på ett annat sätt. Linda framförde behovet att jobba parallellt med tillståndsprocesserna, annars drar det ut för mycket på tiden. Det låg i linje med budskapet från Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun.

Transportföretagens representanter lyfte behoven av snabba åtgärder för att öka kapaciteten. Stephan Ray, presschef Green Cargo, visade bland annat kapacitetsvinsterna av att höja tillåten hastighet för godstågen. David Sandahl, VD Real Rail, lyfte de stora behoven av att snabbt bygga ut Nya Ostkustbanan.

Bild på Stefan Löfven som skalar hand med deltagare.

Uppskattade studiebesök

Inför den officiella öppningen av konferensen välkomnades deltagarna av Fredrik Hansson, kommunalråd i Luleå kommun, Robert Eriksson, projektchef Luleå Industripark och Johan Sjöqvist, etableringschef Luleå Business Region i Luleå stadshus. Deltagarna fick en presentation av den pågående utvecklingen i Luleå med särskilt fokus på Luleås nya industripark. Sammantaget handlar det om satsningar på cirka 70 miljarder kronor varav 50 miljarder från Luleå kommun. Det pågår ett febrilt arbete med att bygga ut järnvägen och vad som förväntas bli Sveriges näst största hamn, vilket förstås kräver enorma infrastrukturinvesteringar. Kommunen har hittills klivit in och tagit ett stort ansvar, men mer stöd utifrån behövs:

– Det här är ett projekt som har enorm strategisk betydelse för hela Sverige men också för hela EU. EU har förstått värdet av bra förbindelser mellan oss och resten av EU, men här behöver vi bättre stöd från nationell nivå, menade kommunalrådet Fredrik Hansson (S).

Därefter följde två studiebesök, som blev ett mycket uppskattat inslag i årets Järnvägsforum Norr. Deltagarna gav höga betyg både till H2Green Steel och Järnvägstekniskt Centrum på Luleå Tekniska Universitet.

De som ville se H2 Green Steel fick åka buss till byggarbetsplatsen i Norra Svartbyn och lyssna till en introduktion om företaget av Mikael Lindström, Public Affairs Director. Bolagets byggchef Andy Taylor anslöt på plats och guidade bussen en liten tur på området och berättade mer om bygget.

Järnvägstekniskt Centrum gav deltagarna en futuristisk demonstration av framtidens underhåll av järnväg där deltagarna fick möta en robothund, drönare och AR/VR- teknik som används i forskningsprojekten. Järnvägstekniskt centrum (JVTC) har bedrivit forskning inom drift och underhåll av järnväg under 25 år och är en strategisk centrumbildning för Trafikverket inom området. Medlemmar i centrumbildningen är bl. a. Trafikverket, LKAB, BaneNOR, SJ och Alstom

Bild på Lotta Rönström framför Luleå-skylt på isen

Ett stort tack till alla er som gjorde Järnvägsforum Norr 2023 till ett oförglömligt event! 

Kommentarer från utvärderingen:

”Fortsätt gärna med blandningen av politiker och folk från olika delar av järnvägsbranschen.”

”En bra blandning med relativt korta och intressanta programpunkter som höll uppe intresset.”

”Har svårt att föreställa mig ett bättre event, talarlista, program med mera. Allt var fantastiskt!”

 

Klicka här för att läsa hela programmet för Järnvägsforum Norr 2023.

Medverkande 2023

Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister 
Stefan Löfven,
tidigare statsminister
Pat Cox, EU:s samordnare för utbyggnad av den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet
Catharina Elmsäter Svärd,
vd Byggföretagen
Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket
Lina Håkansdotter,
Global Head of Sustainability and Corporate Affairs, H2 Green Steel
Ulrika Heie (C), Ordförande i Trafikutskottet
Erik von Pistohlkors,
biträdande chef, EU-kommissionens repr. i Sverige
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun
Erik Bergkvist (S), europaparlamentariker
Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare
Thomas Morell (S), vice ordförande i Trafikutskottet
Gunilla Svantorp (S), trafikpolitisk talesperson
Per Wikblad, överstelöjtnant, Försvarsmakten
Nils Paul, ansvarig för transport- och infrastrukturfrågor Svenskt Näringsliv
Stephan Ray, presschef & ansvarig samhällskontakter Green Cargo
David Sandahl, vd Real Rail/Sandahlsbolagen
Oskar Svärd (M), ledamot Trafikutskottet
Magnus Oscarsson (KD), ledamot Trafikutskottet
Helena Gellerman (L), trafikpolitisk talesperson
Linda Westerlund Snecker (V), trafikpolitisk talesperson
Åsa Ågren Wikström (M), regionråd Region Västerbotten
Jonas Andersson (S), regionpolitiker Region Jämtland Härjedalen och ledamot i Botniska korridorens Styrgrupp
Claes Nordmark (S), kommunstyrelsens ordförande  i Boden samt ordförande för Norrbottens kommuner

Joakim Berg, Norrtåg och Lotta Rönström, North Sweden European Office (moderatorer)

Vi ses 18-19 april 2024 i Sundsvall!