Norrbotniabanan

Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma råvarutillgångar.
Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige.
För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

Bansträckning:
27 mil Umeå-Luleå, med koppling till Malmbanan Luleå-Boden och vidare till Haparandabanan

Kostnad:
Enligt Norrbotniabanan AB:s kalkyl är kostnaden 23 miljarder i prisnivå jan 2009.

Finansiering:
Finansiering kan erhållas från EU då NBB är identifierad som
del i det Europeiska stomnätet, core network, och är stödberättigade
enligt följande nivåer:
– för planering kan upp till 50% av kostnaden erhållas.
– för byggarbeten kan upp till 30% av kostnaden erhållas.

Är det samhällsekonomiskt lönsamt att bygga Norrbotniabanan?
Ja visst. Enligt Banverkets samhällsekonomiska kalkyl är Norrbotniabanan samhällsekonomiskt lönsam.

När ska Norrbotniabanan byggas?
De färdigställda förstudierna omfattar hela stråket Umeå-Luleå. Järnvägsutredningar pågår eller är helt avslutade för hela sträckan mellan Umeå och Luleå. Mer information finns på  www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Norrbotten/Norrbotniabanan/

Fördelar för godstrafiken:
Ökad godskapacitet efterfrågas av industrin. Dagens maximala tågvikter är 1000-1100 ton. På Norrbotniabanan kan de ökas till 1600 ton. Det effektiviserar frakterna med 30 procent och ger samma standard som övriga Sverige. Avstånden minskar med 7-11 mil i många viktiga godsrelationer.

Fördelar för persontrafiken:
Halverade restider mellan städerna ger större arbetsmarknader och ökad tillgång till kultur, utbildning och samhällsservice.

Internationella fördelar:
Ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Norrbotniabanan blir en länk mellan Europa och Barentsregionens rika tillgångar; malmer, mineraler, skog, olja och gas.

För mer information, ett möte eller presentation, tveka inte att kontakta Norrbotniabanegruppen.

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X