Botniska Korridoren

Botniska korridoren är en järnvägsstråk från Örebro och Stockholm till Helsingfors. Korridoren utgör en viktig del av EUs stomnätverk (TEN-T core network).
Norra Sverige och Finland är starka växande regioner med stora råvarutillgångar och förutsättningar för fortsatt tillväxt. 90 % av Europas järnmalm kommer från norra Sverige. Stål motsvarande ett Eiffeltorn fraktas längs korridoren – varje dag, stora delar av Europas behov av träråvaror och sågade trävaror kommer från Norra Sverige och Finland. Transporter som kräver den kapacitet järnvägen kan erbjuda. Samtidigt kan järnvägen för regionen möjliggöra snabba persontransporter för att minska avstånd och öka lokala arbetsmarknadsregioner.
Godspulsåder med flaskhalsar

Botniska korridoren är den primära godstransportleden från Haparanda i norr till Mjölby i söder. Idag består den till stor del av ett mycket långt enkelspår som slingrar sig upp längs norrlandskusten med branta backar som gör att godset bara går med 60 procents last (vagnvikter). Enkelspåret är känsligt för störningar, förseningar är vanliga, urspårningar förekommer. Restiderna för resenärerna har förlängts kraftigt på vissa sträckor de senaste åren och kapaciteten är låg beroende på mycket trafik och överbelastade banor. Trängseln får hela Sverige att sakta ner.

Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa

Europa är beroende av råvaror från norr. Svenska och finska råvaror har en dominerande ställning i den europeiska råvaruförsörjningen. Varje dag fraktas bland annat stål motsvarande ett Eiffeltorn från norr till söder via Botniska korridoren – godsets ryggrad. Av brytningsvärdet på 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr vidareförädlas detta till 55 miljarder euro i södra Sverige och minst tio gånger mer ute i Europa.

Försörjningen av varor i Europa är beroende av ett effektivt, flexibelt och sammanhängande logistik och transportsystem. Det är därför Botniska korridoren är prioriterad i EU:s stomnät-Core Network, vilket verifieras i det så kallade Råvarudirektivet.

Norrland växer, men inte tillräckligt fort

Norrlands näringsliv är mycket mer än bara basindustri. Turismen växer kraftigt. Den digitala industrin är på stark frammarsch. IT-kluster finns i flera städer. Runt universiteten har kunskapsintensiva företag byggts, inte minst kopplade till basindustrins behov av kompetens. Ovanpå detta finns en omfattande tjänste- och servicesektor.

På ytan utgör Norrland 60 procent av Sverige. Över en miljon människor bor i ett pärlband av städer längs norrlandskusten. Städerna är livskraftiga men avståndet mellan dem förhindrar fungerande arbetspendling. Snabba tågförbindelser kan undanröja det hindret och skapa helt nya förutsättningar för att få arbetsmarknader att växa ihop och i flera fall fördubblas. Det bidrar till fler jobb, högre löner och större skatteintäkter.

Lär mer om Botniska korridoren här.

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X