Järnväg i Norr

Klicka på kartan eller länkarna nedan för att läsa mer om några delar av järnvägen i norr.

Botniska Korridoren
Botniska korridoren är en av Europas viktigaste godstransportkorridorer och knyter samman över en miljon invånare. Den sträcker sig från Helsingfors i Finland till Stockholm och Mjölby i Sverige landvägen via Bottenviksbågen.
Läs mer »

Haparandabanan
Haparandabanan är en modern järnväg som sträcker sig från Luleå till Haparanda, via Boden. Sträckan Boden-Morjärv-Kalix har nyligen rustats upp och en ny sträckning Kalix-Haparanda har anlagts.
Läs mer »

Norrbotniabanan
En ny kustjärnväg mellan Umeå och Luleå som ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna.
Läs mer »

Nya Ostkustbanan
Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Mellan Gävle och Härnösand, mitt i Sverige, finns en 27 mil lång järnväg med ett kurvigt, backigt och snart 100-årigt enkelspår. För nuvarande och framtida behov krävs en utbyggnad av dubbelspår Gävle till Sundsvall och en ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand.
Läs mer »

Mittbanan
Järnväg som knyter samman Sverige och Norge, mellan Trondheim och Sundsvall (via Meråkerbanan). Just nu pågår Sveriges största EU-projekt för att utveckla hela stråket, ett samarbete mellan Trafikverket, regionala och kommunala aktörer. Hösten 2018 återöppnades järnvägskopplingen via en ny bro över Stora Helvetet. Meråkerbanan (Mittstråket på norsk sida gränsen) är i dagsläget ej elektrifierat men projektet är med i den Norska nationella transportplanen.
Läs mer »

Atlantbanan
Atlantbanan som begrepp sträcker sig från Trondheim till Stockholm. Projektet har som uppgift att, stärka stråket Trondheim-Åre-Östersund-Ånge-Sundsvall/Ljusdal-Bollnäs-Gävle. Det gäller både infrastruktur och person-/godstrafik.
Läs mer »

Norrtåg AB
Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken i den fyra nordligaste länen. Norrtåg AB ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland samt länstrafikbolagen i Jämtland och Västerbotten.
Läs mer »

 

 
Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X