Samverkan nödvändigt för att påverka nationella investeringar

11 mars, 2020

Det är självklart för Region Dalarna att medverka i Järnvägsforum Norr, menar Martina Hellgren, samhällsplaneringsstrateg inom Region Dalarna. Den 20 – 21 oktober kommer hon befinna sig i Gävle för årets forum.

– Det är en absolut nödvändighet att regionerna samverkar i infrastrukturfrågorna utifrån ett stråk-perspektiv. Det är enda sättet att påverka investeringsbesluten på nationell nivå, och även på EU-nivå, säger Martina Hellgren.

Dalarna är en viktig del av norra Sverige, med stark exportindustri och Sveriges största besöksnäring vintertid.

– Järnvägsfrågan är högaktuell för oss i Dalarna, bland annat för att vi nyligen gått med i samarbetet Botniska korridoren, vars delsträcka ”Godsstråket genom Bergslagen” går genom vårt län, och även på grund av att vi nyligen blivit medlemmar i samarbetet En Bättre Sits, där Dalabanan har en stark koppling till Mälardalsregionen, säger Martina Hellgren.

Hur behöver järnvägen utvecklas för att gynna Dalarna?

– I Dalarna finns tre prioriterade järnvägsstråk; Bergslagsbanan, Godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan. Bergslagsbanan (Gävle-Kil) är viktig för arbetspendling och sammanbinder regionhuvudorterna Örebro, Borlänge/Falun och Gävle, men är med sin förbindelse väster om Vänern också ett högt prioriterat godsstråk för godset från Norrland och Bergslagen till hamnarna i Göteborg och Gävle. Av Sveriges exportvärde genereras cirka 40 procent i de fem regionerna längs stråket Gävle-Göteborg, där Bergslagsbanan spelar en viktig roll. Bergslagsbanan är därmed en viktig länk för transporter av stål- och trävaror ner mot Europa för såväl gods genererat i nordligaste Sverige, Norge och Finland, men även för råvaror och färdigvaror från skogs- och stålindustrin genererade inom Dalarna. Dessutom avlastar Bergslagsbanan övriga järnvägsstråk i nord-sydlig riktning. Utvecklingen av Bergslagsbanan för godstrafik är avgörande för det järnvägsbaserade godsets kapacitetsbehov och robusthet, och medför merutnyttjande av befintlig infrastruktur på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. För Godsstråket genom Bergslagen är det framför allt de ökade godsvolymerna till Gävle hamn och den expanderande containerhamnen som kommer innebära ökade anspråk på kapacitet i stråket. För persontrafiken krävs framförallt satsningar på Dalabanan (Mora-Stockholm), med såväl hög dagspendling som besöksnäringsresor.

En sista fråga – vart tar du helst tåget? 

– Om det gick skulle jag ta nattåget direkt från Dalarna till Bryssel! I nuläget blir det mest jobbresor till Stockholm.

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X