Förnyelsebart bränsle på Inlandsbanan

24 juni, 2015

Med stöd från EU ska Inlandsbanan AB utreda möjligheterna att driva sina lok på förnyelsebart bränsle. På så sätt ska Inlandsbanan bidra till att Sverige når de nationella miljömålen. Idag drivs loken med fossil diesel eftersom Inlandsbanan inte är elektrifierad. Ännu finns inte några tester på alternativa drivmedel och därför ska nu Inlandsbanan AB utreda möjliga lösningar.

Projektet som beviljats stöd från EU ska i en förstudie testa alternativ och om det fungerar byta ut drivmedlet på samtliga fordon.

Från pressmeddelandet från Inlandsbanan AB:

Minskar växthusgasutsläpp med över 60 %

Genom denna förstudie, som genomförs under den varma tiden av året 2015, kommer tester att utföras för att se om det överhuvudtaget är möjligt att byta till RME. Visar det sig att det är tekniskt möjligt kommer genomförandeprojektet innefatta omställning av samtliga av Inlandsbanans fordon för att drivas med förnybart bränsle. Detta skulle ge en omedelbar och kraftfull klimatvinst genom minskade utsläpp av växthusgaser. Genom att köra på 100 % RME – ett biobränsle som framställs av raps, minskar i dagsläget växthusgasutsläppen med över 60 %, sett ur ett livscykelperspektiv.

Omställningen förväntas attrahera marknaden genom att många företag ser transporter med lägre miljöpåverkan som en självklarhet för att kunna stå upp till sina internt satta miljömål. Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan, dels för sin egen attraktionskraft, men även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Otto Nilsson, VD, 063 – 19 31 01, [email protected]

 

Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr

X